Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА REGOSTORE.COM ОТ
КЛИЕНТИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://regostore.com , наричани по-долу за краткост Клиенти, от друга.

2. ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 130083729, ДДС номер BG130083729, адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Николай Коларов“ 3, e-mail: office@regostore.com, телефон 0700 20404.

3. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

4. Настоящият документ съдържа информация за дейността на “ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

5. При маркиране на полето "Приемам/Съгласен съм с Общите условия", Вие правите изявление, с което потвърждавате, че сте запознати с и приемате настоящите Общи условия.

6. Потвърждаването на Общите условия представлява приемане на всички условия, предвидени в тях, и е необходимо и задължително условие за поръчката и закупуването на Стоки от Сайта.

ДЕФИНИЦИИ

7. За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

a) Сайт - https://regostore.com и всички негови подстраници. Сайтът има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки на Търговеца. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за Стоките, описани по-долу, както и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

b) Клиент - всяко юридическо лице, което чрез приемането на настоящите Общи условия е сключило договор за покупко-продажба през онлайн платформата за електронна търговия на “ИНЖКОНСУЛТ“ ЕООД и се е съгласило с настоящите Общи условия. Клиенти могат да бъдат само юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.
Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти – юридически лица или не е налице представителна власт, нямат право да закупят продукти от Сайта.
За лицата, които желаят да закупят стоки в лично качество, важат Общите условия за физически лица.

c) Профил – личният профил на Клиента в Сайта, който позволява на Клиента да направи поръчка на стоки.

d) Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване на Сайта, правила за регистрация, поръчка, покупка и доставка на Стоки, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта. Настоящите Общи условия представляват договор между Търговеца и Клиента за покупко-продажбата на Стоки от Сайта на територията на България, с който Клиентът се задължава да заплати поръчаните Стоки и свързаните с тях услуги. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на Сайта. Страни по договора са Търговецът, от една страна, и Клиентът, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

e) Стоки – артикули, публикувани на Сайта и предлагани за продажба от Търговеца чрез Сайта.

f) Предоставяни услуги – изрично описани на Сайта услуги, свързани с продажбата на Стоки.

РЕГИСТРАЦИЯ

8. Достъпът до Сайта е свободен, но за закупуване на стоки се изисква регистрация в Сайта на Търговеца и създаване на Профил на Клиента. Регистрация се прави при първа поръчка от Клиента. Търговецът изпраща имейл на Клиента, в който се съдържа линк за регистрация на Клиента.

9. За да се регистрира, Клиентът трябва да избере уникално потребителско име и парола, както и да посочи адрес за доставка, e-mail, телефон(и) за връзка, представител, данни за фактура, които ще бъдат запаметени в системата на Търговеца. След успешна регистрация Клиентът ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо.

10. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия. С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да извършва покупка на Стоки от името на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

11. Регистрацията се извършва чрез въвеждане на данни за Клиента, включително потребителско име и парола, както и данни за контакт, съгласно формуляра на Сайта.

12. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в Сайта. Търговецът не носи отговорност, ако Клиент или трето лице е попълнило неверни данни при регистрацията.

13. Търговецът има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответния поръчан продукт (например е въвел неверни данни или няма представителна власт).

14. Клиентът се задължава да уведоми Търговеца при всяка промяна в данните, които е предоставил на Търговеца, като в противен случай Търговецът не носи отговорност за изпращане на поръчани Стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните Стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Търговеца.

ПОРЪЧКА

15. Клиентите използват интерфейса на Сайта, за да извършат поръчка и да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки. За да извърши поръчка, Клиентът следва инструкциите на Сайта.

16. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Търговеца от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Търговеца.

17. Търговецът потвърждава поръчката чрез изпращане на имейл, непосредствено след като Клиентът е направил поръчката. В случай, че Търговецът не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Търговеца, Търговецът не се счита за обвързан от поръчката и няма задължение за доставка на поръчаните Стоки.

18. В случай, че не получи потвърждение на поръчката си, Клиентът може да се свърже с Търговеца на e-mail: office@regostore.com, телефон 0700 20404.

19. Имейл за потвърждение се изпраща на имейл адреса, посочен от Клиента. В случай, че Клиентът не е въвел валиден и верен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и няма да се счита приета.

20. При липса на наличност от дадена стока или поради други причини Търговецът си запазва правото да откаже поръчката или част от Стоките от поръчката без да дължи обезщетение на Клиента. Търговецът може да уведоми Клиента за отказа или невъзможността да достави поръчаните Стоки на имейла или по телефон, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.

21. След избиране на една или повече стоки, предлагани на Сайта на Търговеца, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със Стоки за покупка.

22. Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

23. След натискане на бутона за потвърждаване на поръчката се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната Стока и се задължава да заплати цената ѝ, както и цената на доставката, ако такава се дължи. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен освен с общите условия на Сайта, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.

24. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Търговеца да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

25. Търговецът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение.

26. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Сайта и данните, предоставени по телефона на Търговеца. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните Стоки. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.

27. Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в Сайта. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.

28. Изображенията на продуктите в Сайта имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат за цел да създадат представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Търговецът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при неточност или непълнота на изображенията и описанията на Стоките.

29. Всички Стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта. Търговецът не гарантира наличността на поръчаните Стоки, независимо, че продуктът е обявен на Сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване Стока, Търговеца може да се свърже с Клиента и да му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Стоки.

ОТКАЗ

30. Търговецът има право да откаже да сключи договор и/или да приеме и/или изпълни поръчка от Клиент без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане на Клиента, когато:
a) клиентът е нечестен;
b) информацията, предоставена от Клиента е непълна, невярна или невалидна;
c) действията на Клиента могат да увредят Търговеца или свързани с него лица;
d) поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики.

31. Търговецът има право да откаже доставката на поръчани Стоки, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
a) информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;
b) действията на Клиента могат да увредят Търговеца;
c) Клиентът не е заплатил стоки, закупени от Търговеца.

32. Търговецът има право да третира Клиент като некоректен и в случаите, когато:
a) е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;
b) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
c) са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Търговеца.

33. Търговецът може да не достави част или всички Стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност, като в този случай Търговецът не дължи обезщетение на Клиента. Търговецът изпраща уведомление на имейла или уведомява Клиента по телефона за отказа или невъзможността да достави всички или част от Стоките, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.

ЦЕНИ

34. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на Сайта към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Търговецът си запазва правото да получи от Клиента действителната цена на поръчаните от Клиента Стоки.

35. С поръчката на Стоките Клиентът се задължава да заплати цената на Стоките и цената на доставката, отделно от цената на Стоките, когато такава се дължи съгласно настоящите Общи условия.

36. Цените на стоките са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност.

37. Крайната дължима от Клиента сума представлява сбор от цената на всички отделни Стоки, които Клиентът е поръчал плюс цената за доставка, ако се дължи такава.

38. Стойността на разходите по доставката не е включена в цената на стоките и се заплаща допълнително от Клиента. Предложената от нас цена за транспорт, можете да видите на Стъпка 2. Доставка и фактура.

39. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Сайта Стоки, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.

40. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на Сайта, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

41. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

42. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

43. Търговецът издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока. Фактурата включва цената на Стоките. Фактурата включва и цената за транспорт, в случай, че Търговецът осъществява доставката до адрес на Клиента.

44. Търговецът изпраща фактурата на Клиента на имейла, посочен от Клиента. Търговецът може да изпрати фактурата и заедно със Стоката. Когато плащането се извършва с наложен платеж на куриера, извършващ доставката на Стоките, касовият бон се издава и предава на Клиента от куриера.

45. Клиентът дължи плащане в срок до 3 дни от поръчката на Стоките, когато плащането се извършва по банков път. Търговецът издава фактура в срок до 5 дни от получаване на плащането. Когато Стоките се заплащат по банков път, Търговецът извършва доставка на Стоките само след получаване на плащане на пълния размер на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато Клиентът дължи плащане за доставката. В този случай всички срокове за изпълнение на ангажиментите на Търговеца във връзка с продажбата и доставката на Стоките започват да текат от получаване на плащането на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато Клиентът дължи плащане на доставката.

46. Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от следните възможности:
a) с наложен платеж;
b) чрез банков превод;

47. Банковите сметки на Търговеца, по които следва да бъдат заплатени Стоките, са посочени в страницата за потвърждение на Сайта, в имейла за потвърждение на поръчката.

48. Всички плащания се извършват само в български лева.

49. Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

50. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

51. Когато Клиентът връща стока с право на възстановяване на заплатената сума, поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката при закупуването й, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

52. При плащане с банков превод може на Клиента да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

53. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на трети лица във връзка с плащането, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Търговецът да получи пълния размер на цената на
поръчаните Стоки.

54. Правото на собственост върху Стоките преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Търговеца.

55. Търговецът има право да откаже доставката на Стока, когато Клиентът не е заплатил други Стоки, закупени от Търговеца, включително когато не е платена цената на самата доставка.

56. Разходите за доставка се заплащат от Клиента. Цената на доставката, ако се дължи такава, се заплаща от Клиента заедно с цената на стоките, вкл. и авансово и по банков път.

57. Когато доставката на Стоките се извършва със собствен транспорт на Търговеца, разходите за доставката се заплащат от Клиента на Търговеца по цени, определени от Търговеца.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ

58. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи по избор на Търговеца:
a) чрез куриерска услуга от трето лице, избрано от Търговеца;
b) чрез собствен транспорт на Търговеца по тарифа, определена от Търговеца.

59. Доставките от Сайта се извършват на адреси само на територията на Република България.

60. Доставката се извършва до първата входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване.

61. Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

62. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

63. Доставката се извършва от Търговеца след като Търговецът е изпратил на Клиента потвърждение за изпълнение с информация за очаквана дата на експедиция, номер на товарителница, фактура и друга важна информация по преценка на Търговеца. До изпращане на потвърждение за изпълнение за Търговеца не съществува ангажимент за доставка на Стоките до Клиента. В случай, че в информацията, изпратена до Клиента с потвърждението за изпълнение, са предвидени по-дълги срокове за доставка или за изпълнение на други задължения, както и ако са предвидени други условия, които трябва да бъдат изпълнение преди доставка на Стоките, макар да не са предвидени в настоящите Общи условия, тези срокове и/или условия ще обвързват Клиента и той се съгласява да бъде обвързан от тях.

64. Доставката се извършва в срок от 3 работни дни, след като Търговецът е изпратил на Клиента имейл с потвърждение на изпълнението на поръчката; освен ако в интерфейсния модул за поръчка на Сайта не са посочени по-дълги срокове за доставка под съответната опция за доставка.

65. Когато Клиентът е избрал плащане по банков път, срокът за доставка започва да
тече след като Клиентът е заплатил пълния размер на цената на Стоките, ведно с цената на доставката, когато Клиентът дължи плащане на доставката.

66. При извънредни или непредвидени обстоятелства (включително, но не само при рязка промяна на метеорологичните условия, тежки метеорологични условия, невъзможност на куриер да извърши доставката или да достави Стоката навреме и др. обстоятелства по преценка на Търговеца), Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Клиента, без да дължи обезщетение на Клиента.

67. Търговецът изпраща Стоките на адреса, посочен от Клиента.

68. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Търговецът ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати при получаване на поръчаните Стоки заедно с разходите за доставка на погрешно посочения адрес.

69. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стока и не носи отговорност за забава или липса на доставка на Стоки. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

70. Страните се съгласяват, че когато доставката се извършва от трето лице – куриер, при ненавременна доставката Търговецът не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Търговецът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.

71. Детайлите по отношение на доставката на Стоките от куриер, включително, но не само тези относно срока на доставка, не представляват договорно задължение от страна на Търговеца и Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Търговецът, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.

72. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват на лице с месторабота на адреса или което се намира на адреса при доставката. Клиентът дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на такова трето лице, което се съгласи да получи стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.

73. При ненавременна доставка Търговецът не дължи обезщетение или неустойка на Клиента.

74. Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения, като губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни липси, дефекти или повреди.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

75. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени писмено при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Търговецът може по своя преценка да замени стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите стоки или да обезщети Клиента за недостатъците.

76. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си, не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от един месец от приемането на Стоките, освен за стоките, за които има издадена търговска гаранция, с посочен друг срок за отправяне на рекламации. Пропускът за уведомяване в тези срокове се приравнява на одобрение на стоките. В този случай рекламацията се предава в писмена форма по пощата, чрез факс или на място в офис на Търговеца. Рекламации за липси и други явни недостатъци, включително повреди при транспортиране или доставка не се приемат, ако не са направени в момента на доставката на Стоките.

77. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, за да бъдат разгледани от Търговеца. За рекламирания недостатък, страните подписват Констативен протокол, към който се прилагат снимки и мостри на рекламираните изделия. Когато доставката се извършва от куриер, протоколът следва да бъде подписан от Клиента и куриера, за да бъде разгледана рекламацията от Търговеца.

78. При непостигане на съгласие между Търговеца и Клиента за съдържанието на протокола или за естеството на недостатъците, страните ангажират независим експерт/експертна комисия.

79. В случай на констатирани недостатъци и Търговецът приеме рекламацията на Клиента, Търговецът може по своя преценка да замени стоките с недостатъци или да обезщети Клиента за недостатъците.

80. Стоките, за които Търговецът е приел рекламацията на Клиента, следва да се върнат на адреса на Търговеца за сметка на Клиента: гр. Велико Търново, ул. Козлуджа 1А, освен ако Търговецът не посочи друг адрес. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Търговеца е за сметка на Клиента.

81. Търговецът няма да приеме рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако Стоката не бъде върната във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

82. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на Клиента, включително:
a) При неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на Стоките;
b) При неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение;
c) При неправилно или лошо съхранение или транспорт;
d) При механични удари или друго външно влияние;
e) При опит за отстраняване на повредата самостоятелно или от трето лице;
f) При неправилно третиране или естествено износване;
g) При поправки или изменения върху фактурата или други документи, отнасящи се за стоката;
h) Когато са правени неоторизирани модификации на стоката;
i) Когато дефектите са настъпили вследствие на природни бедствия или други независещи от Търговеца причини;
j) Когато не бъдат спазени условията на настоящите Общи условия.

83. Рекламацията за недостатъци на определена стоки не дава право на Клиента да отказва последващи доставки или плащане на други Стоки към Търговеца по същото или друго правоотношение или поръчка.

84. Търговецът разглежда рекламациите само след като получи плащане на всички Стоки от поръчката, в която са включени рекламираните Стоки, но не по-късно от един месец от приемането на стоките. За избягване на всякакво съмнение, ако Клиентът не заплати всички Стоки от поръчката, в която са включени рекламираните Стоки, до един месец след получаване на Стоките, рекламацията няма да бъде разгледана от Търговеца и всички Стоки се считат за одобрени и приети от Клиента.

85. В случай на замяна на стоки с недостатъци или плащане на обезщетение/връщане на суми по приети от Търговеца рекламации, Клиентът се задължава да върне на Търговеца Стоките с недостатъци, а Търговецът определя разумен срок, в който да достави новите Стоки на Клиента след получаване на Стоките с недостатъци от Клиента или да заплати съответната сума. Търговецът няма задължение да заменя Стоки или да заплаща суми, ако не получи преди това от Клиента Стоките с недостатъци.

86. Гаранционното обслужване на Стоките се осъществява за срока и съгласно условията посочени в продуктовата страница на Сайта на съответната Стока. Ако друго не е посочено на Сайта, Търговецът предоставя гаранционно обслужване само по отношение на лепачките за пликове за срок от 12 месеца от датата на доставката, като гаранционното обслужване включва ремонт в сервиз на Търговеца.

87. Освен ако друго не бъде уговорено изрично между Клиента и Търговецът, Клиентът се задължава да изпрати за собствена сметка Стоките за ремонт на адреса на Търговеца: с.Тополи 9140, м-ст „Клисе баир“, база „Пътища и Мостове“.

88. За извършване на гаранционно обслужване важат всички условия, които трябва да изпълни Клиентът при рекламацията, включително, че Клиентът няма право да отказва последващи доставки или плащане на други Стоки към Търговеца във връзка с ремонта на Стоки и че Търговецът извършва гаранционното обслужване само след като получи плащане на всички Стоки от поръчката, в която са включени ремонтираните Стоки, както и всички други дължими от Клиента суми.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

89. Клиентът разбира и се съгласява, че Търговецът има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

90. Търговецът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Сайта, да забрани използването на Сайта от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

91. Клиентът разбира и се съгласява, че Търговецът има право да преустанови достъпа на Клиента до Сайта без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Търговецът Стоки, като в този случай Търговецът не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

92. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Сайта (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Търговеца. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на Клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.

93. Търговецът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

94. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Търговеца за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.

95. Във всички случаи отговорността на Търговецът към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена Стока.

96. Търговецът не гарантира, че достъпът до Сайта ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Търговеца.

97. Търговецът не носи отговорност за прекъснат достъп до Сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

98. Търговецът не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиентите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на Клиента.

РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

99. Търговецът си запазва правото, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, да преустанови достъпа до предоставените услуги, включително достъпа до Сайта и възможността за закупуване на Стоки чрез него. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Сайта си.

100. Търговецът има право по свое усмотрение, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

101. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца по производство и доставка на Стоките или прекратяване поддържането на Сайта без Търговецът да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация.

102. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на Стока с договора е незначително.

103. Изявленията на Клиента се считат валидни и писмената форма на договора се счита спазена с извършване на следните действия от страна на Клиента: изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

104. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

105. Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Търговецът и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Сайта. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Търговецът и на императивните разпоредби на закона.

106. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

107. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта на Търговеца.

108. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин програмния код, текстовете, изображенията или други части.

To Top