Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ REGOSTORE.COM ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ INGCONSULT EOOD

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ της INGCONSULT  EOOD, εφεξής καλούμενου «Έμπορος», αφενός, και των Πελατών ιστοσελίδων και υπηρεσιών που βρίσκονται στον ιστότοπο https://regostore.com, στο εξής αναφερόμενοι ως «Πελάτες», αφετέρου

2. Η INGCONSULT EOOD είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με UIC 130083729, ΑΦΜ BG130083729, διεύθυνση: Βάρνα, οδός Νικολάι Κολαρόφ 3, E-mail: office@regostore.com, τηλέφωνο +30 2312313022.

3. Διαβάστε πλήρως τους δημοσιευμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε τις πληροφοριακές και τις εμπορικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο (εφεξής «Υπηρεσίες»).

4. Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της INGCONSULT EOOD και τους γενικούς όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την INGCONSULT EOOD, ρυθμίζοντας τις σχέσεις μεταξύ μας και κάθε πελάτη μας.

5. Επιλέγοντας το πεδίο «Αποδέχομαι / Συμφωνώ με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις», εσείς δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

6. Η επιβεβαίωση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αντιπροσωπεύει την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτούς και αποτελεί απαραίτητη και υποχρεωτική προϋπόθεση για την παραγγελία και αγορά εμπορευμάτων από τον Ιστότοπο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

7. Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθοι όροι νοούνται ως εξής:

α) Ιστότοπος - https://regostore.com και όλες οι υποσελίδες του. Ο ιστότοπος έχει τις λειτουργίες  ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση των Εμπορευμάτων του Εμπόρου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στους Πελάτες πληροφορίες σχετικά με τα Εμπορεύματα που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και δυνατότητα για την αγορά τους με παραγγελία και πληρωμή της αντίστοιχης τιμής πώλησης και κόστους, τηρουμένων από τον Πελάτη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, των τρέχουσας βουλγαρικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των γενικά αποδεκτών εμπορικών πρακτικών στη χώρα, καθώς και των επιπλέον αναφερόμενων σχετικών απαιτήσεων για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

β) Πελάτης - κάθε νομική οντότητα που μέσω της υιοθέτησης αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων συνήφθη σύμβαση πώλησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της INGCONSULT EOOD και αποδέχθηκε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Οι πελάτες μπορούν να είναι νομικές οντότητες που εκπροσωπούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τα Φυσικά πρόσωπα ισχύουν για άτομα που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα με την προσωπική τους ιδιότητα.

γ) Λογαριασμός - ο προσωπικός λογαριασμός του Πελάτη στον Ιστότοπο, ο οποίος επιτρέπει στον Πελάτη να  παραγγείλει προϊόντα.

δ) Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις – οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, οι οποίοι περιλαμβάνουν προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, κανόνες εγγραφής, παραγγελίας, αγοράς και παράδοσης Εμπορευμάτων, καθώς και κάθε άλλη νομικά σχετική πληροφορία που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν σύμβαση μεταξύ του Εμπόρου και του Πελάτη για την αγορά και πώληση Εμπορευμάτων από τον ιστότοπο, με την οποία ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα και τις σχετικές υπηρεσίες. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και των επισκεπτών του Ιστότοπου. Τα μέρη της σύμβασης είναι ο Έμπορος, αφενός, και ο Πελάτης, αφετέρου. Με την παραγγελία και αγορά Εμπορευμάτων, ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι γνωρίζει και αποδέχεται αυτούς τους Γενικούς Όρους.

ε) Εμπορεύματα – προϊόντα δημοσιευμένα στον Ιστότοπο που προσφέρονται προς πώληση από τον Έμπορο μέσω του Ιστότοπου.

στ) Παρεχόμενες υπηρεσίες - υπηρεσίες που περιγράφονται ρητά στον Ιστότοπο που σχετίζονται με την πώληση Εμπορευμάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

8. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι ελεύθερη, αλλά για την αγορά εμπορευμάτων απαιτείται εγγραφή στον ιστότοπο του εμπόρου και δημιουργία λογαριασμού πελάτη. Η εγγραφή πραγματοποιείται με την πρώτη παραγγελία από τον Πελάτη. Ο Έμπορος στέλνει email στον Πελάτη, το οποίο περιέχει σύνδεσμο για την εγγραφή του Πελάτη.

9. Για να εγγραφεί, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και να δηλώσει τη διεύθυνση παράδοσης, e-mail, τηλέφωνο (α) επικοινωνίας, εκπρόσωπο, στοιχεία τιμολογίου, τα οποία θα αποθηκευτούν στο σύστημα του Εμπόρου. Μετά την επιτυχή εγγραφή, ο Πελάτης θα μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία εάν είναι απαραίτητο.

10. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει αποδεχτεί αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Με την εγγραφή του, ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι εκπρόσωπος (νομικός ή εξουσιοδοτημένος) νομικής οντότητας, ότι έχει την εξουσία να αγοράζει Εμπορεύματα για λογαριασμό της αντίστοιχης νομικής οντότητας και ότι χρησιμοποιεί την πραγματική του ταυτότητα και τα στοιχεία εγγραφής του.

11. Η εγγραφή γίνεται με την εισαγωγή στοιχείοων του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, σύμφωνα με τη φόρμα στον Ιστότοπο.

12. Κάθε άτομο που κάνει εγγραφή είναι υπεύθυνο για τη λάθος συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών στον Ιστότοπο. Ο Έμπορος δεν ευθύνεται εάν ο Πελάτης ή τρίτο μέρος έχει συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία κατά την εγγραφή.

13. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων σε περίπτωση υποψίας ότι ο Πελάτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την αγορά του αντίστοιχου παραγγελθέντος προϊόντος (για παράδειγμα, έχει εισαγάγει εσφαλμένα στοιχεία ή δεν έχει αντιπροσωπευτική εξουσία).

14. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Έμπορο για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που παρέχονται στον Έμπορο, διαφορετικά ο Έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για την αποστολή των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων σε άλλη διεύθυνση, την έκδοση εγγράφων με λανθασμένα στοιχεία ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων, καθώς και για το επιπλέον κόστος, τις ζημιές και τα χαμένα κέρδη του Εμπόρου.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

15. Οι πελάτες χρησιμοποιούν τη διεπαφή της Ιστοσελίδας για να κάνουν μια παραγγελία και να συνάψουν συμβάσεις με τον Έμπορο για τα προσφερόμενα εμπορεύματα. Για να πραγματοποιήσει μια παραγγελία, ο Πελάτης ακολουθεί τις οδηγίες στον Ιστότοπο.

16. Η σύμβαση αγοραπωλησίας Εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η παραγγελία θεωρείται αποδεκτή από τον Έμπορο από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Έμπορο.

17. Ο Έμπορος επιβεβαιώνει την παραγγελία στέλνοντας ένα email αμέσως μετά την ολοκλήρωσης της παραγγελίας από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Έμπορος δεν στείλει τέτοιο email, η παραγγελία δεν θεωρείται αποδεκτή από τον Έμπορο, ο Έμπορος δεν θεωρείται δεσμευμένος με την παραγγελία και δεν έχει καμία υποχρέωση να παραδώσει τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα.
΄΄
18. Σε περίπτωση που δεν λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας του, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Έμπορο μέσω e-mail: office@regostore.com, τηλέφωνο +30 2312313022.

19. Το email επιβεβαίωσης αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει εισαγάγει έγκυρη και σωστή διεύθυνση email, η παραγγελία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και δεν θα θεωρηθεί αποδεκτή..

20. Σε περίπτωση πως ένα προϊόντ δεν είναι διαθέσμιο ή για άλλους λόγους, ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία ή μέρος των Εμπορευμάτων της παραγγελίας χωρίς να καταβάλει αποζημίωση στον Πελάτη. Ο Έμπορος μπορεί να ειδοποιήσει τον Πελάτη για την άρνηση ή αδυναμία παράδοσης των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, εάν ο τελευταίος έχει παράσχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για τα παραδοθέντα Εμπορεύματα - μέρος της παραγγελίας.

21. Αφού επιλέξει ένα ή περισσότερα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο του Εμπόρου, ο Πελάτης πρέπει να τα προσθέσει στη λίστα των Εμπορευμάτων προς αγορά.

22. Είναι απαραίτητο ο Πελάτης να παράσχει στοιχεία για την παράδοση και να επιλέξει τρόπο και χρόνος πληρωμής της τιμής, και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την παραγγελία μέσω της διεπαφής του ιστότοπου.

23. Αφού πατήσει το κουμπί επιβεβαίωσης παραγγελίας, θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει κάνει μια παραγγελία για την αγορά επιλεγμένων Προϊόντων. Με την παραγγελία, ο Πελάτης κάνει αμετάκλητη δήλωση ότι επιθυμεί να αγοράσει τα παραγγελθέντα Εμπορεύματα και υποχρεούται να πληρώσει την τιμή τους, καθώς και την τιμή παράδοσης, εάν υπάρχει. Η εκτέλεση της παραγγελίας είναι μια ηλεκτρονική δήλωση βούλησης από τον Πελάτη ότι συμφωνεί όχι μόνο με τους γενικούς όρους του Ιστότοπου, αλλά και με τους επιμέρους όρους για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, τους οποίους έχει διαβάσει και εγκρίνει.

24. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιτρέπει στον Έμπορο να επικοινωνήσει μαζί του με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, όταν είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία.

25. Ο έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για ανακριβώς ή εσφαλμένα συμπληρωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση ανακριβών ή  λάθος στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ελλιπών, ανακριβών  ή λάθος διευθύνσεων και / ή στοιχείων επικοινωνίας, η παραγγελία θεωρείται άκυρη και ο Έμπορος δεν υποχρεούται να την εκτελέσει.

26. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τα στοιχεία που συμπληρώνονται από ίδιο στον Ιστότοπο και τα δεδομένα που παρέχονται τηλεφωνικά στον Έμπορο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα άτομο έχει συμπληρώσει / παράσχει στοιχεία τρίτου χωρίς τη συγκατάθεσή του, αυτό το άτομο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνο με το τρίτο μέρος για την τιμή των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των στοιχείων της αγοράς, την οποία ζήτησε μέσω της παραγγελίας.

27. Ο Πελάτης και όλοι οι υπάλληλοι και εκπρόσωποί του, συνεργάτες, διαχειριστές και συνδεδεμάν μέρη (εάν υπάρχουν) είναι υπεύθυνοι για τις παραγγελίες που γίνονται μέσω του λογαριασμού του Πελάτη στον Ιστότοπο. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του λογαριασμού του. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρέχει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του σε άτομα που δεν επιθυμούν να κάνουν παραγγελίες εξ ονόματός του και για λογαριασμό του. Εάν ο Πελάτης τα παραχωρήσει σε τρίτο, θεωρείται ότι το έχει εξουσιοδοτήσει να κάνει παραγγελίες εξ ονόματός του και για λογαριασμό του και υποχρεούται να πληρώσει την τιμή των εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν από το εν λόγω πρόσωπο.

28. Οι εικόνες των προϊόντων στον Ιστότοπο είναι ενημερωτικές και καθοδηγητικές και τα προϊόντα που παραδίδονται ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες. Αυτές οι εικόνες έχουν σκοπό να δώσουν μια ιδέα για τον τύπο του προσφερόμενου προϊόντος και όχι να το παρουσιάσουν με ακρίβεια. Ο Έμπορος δεν είναι υπεύθυνος και δεν οφείλει αποζημίωση στον Πελάτη σε περίπτωση ανακρίβειας ή ελλιπείας των εικόνων και των περιγραφών των Εμπορευμάτων.

29. Όλα τα Εμπορεύματα πωλούνται και παραδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακόμα κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον Ιστότοπο. Ο Έμπορος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το προϊόν διαφημίζεται στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας των Εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν για αγορά, ο Έμπορος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πελάτη και να του δώσει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αντικατάστασης των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων.

ΑΡΝΗΣΗ

30. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση ή / και να αποδεχθεί ή / και να εκτελέσει μια παραγγελία του Πελάτη χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή άλλου είδους ενέργεια ή πληρωμή στον Πελάτη, όταν:

α) Ο πελάτης είναι αθέμιτος,

β) οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη είναι ελλιπείς, εσφαλμένες ή άκυρες,

γ) οι ενέργειες του Πελάτη ενδέχεται να βλάψουν τον Έμπορο ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτόν.

δ) η συμπεριφορά του Πελάτη είναι αντίθετη προς το νόμο, την ηθική ή τις εμπορικές πρακτικές.

 

31. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση παραγγελθέντων Εμπορευμάτων χωρίς ευθύνη για μη εκπλήρωση και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες,

β) οι ενέργειες του Πελάτη ενδέχεται να βλάψουν τον Έμπορο.

γ) ο Πελάτης δεν έχει πληρώσει για εμπορεύματα που αγόρασε από τον Έμπορο.

32. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει τον Πελάτη ως αθέμιτο στις περιπτώσεις που:

α) υπάρχει μη συμμόρφωση από τον Πελάτη με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις,

β) έχει διαπιστωθεί εσφαλμένη, αλαζονι&k

To Top