ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СКЛАДОВИ И ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

03.05.2022

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СКЛАДОВИ И ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИЗВЪНРЕДЕН ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

 

Очаква се процедурата да стартира към средата на м. май 2022г. за срок от 3 месеца.

Финансова помощ се отпуска за следните материални и нематериални активи:

  1. Машини, съоръжения и оборудване
  1. СМР на сгради;
  2. Фотоволтаици за собствено потребление;
  3. Специализирани транспортни средства;
  4. Изграждане/модернизиране на собствени лаборатории, разположени на територията на предприятието;
  5. Софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, но не повече от 50 000 лева;
  6. Пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.

Допустимите кандидати са земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители, извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца; Преработвателни предприятия, които са извършвали дейност по преработка на селскостопански продукти поне 36 месеца без прекъсване към датата на подаване на проектното предложение; Минималният стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

Очакван старт на процедурата: май-юли 2022г.

Инжконсулт може да съдейства с консултиране, изработката на проектни предложения и доставка на оборудване.

За повече информация, моля свържете се с нас на тел 0884 588 410 или на e-mail: n.mladenova@ingconsult.biz.

НАШИТЕ ПРОМОЦИИ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК

To Top